BURSA-GM.SATIŞ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

Mudanya İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2011/154İ Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLNI

ipotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazın açık artırma suretiyle satışı Yapılacaktır

1- TAPli KAYDİ

Bursa ili. Mudanya ilçesi.. Talatbey köyü. Şekerya mevkii, cilt/sayfa no:6/5()7. kayıt durumu: aktif, ada: 140. parsel

300. yüz ölçüm: 2.260.36 m2. ana taşınmaz nitelik zeytinlik olan taşınmaz

İmar Durumu

Satış konusu taşınmaz ada: 140. parscl:300de kayıtlı taşınmaz zeytinhağı beldesi yerleşik imarsız alan planı dışında

olup. tarımsal alanında kalmaktadır.Taşınma/ kadastro yoluna cepheli değildir.

Hali hazır durumu :

Satışa konu olan ada: UÜ.parsel 300 de kayıtlı 2260.36 m2 miktarlı alan üzerinde ortalama 80-100 yaşlarında dikili

takriben 65 adet bakımlı zeytin ağacı tespit edilmiştir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli değildir. Zirai yönden kıraç

ikinci sınıfbir kapama zeytin bahçesi niteliğindedir.

Taşınmazın tamamının Muhammen bedeli 16.000,00 TL olup bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

İİK 127 .Mad.Cöre Satış İlanın Tebliği : Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle

tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Satış Gün ve Saatleri_: Birinci satış günü 25.09.2012 tarihinde , saat 10:10 10:20 arasında Mudanya

Adlivcsi Otoparkı Çav ocağı önü Mudanva

2- TPU KAYDİ

Bursa ili. Mudanya ilçesi..Talatbey köyü. Şekerya mevkii, cilt/sayfa no:6/508. kayıt durumu: aktif, ada: 140. parsel

301. yüzölçüm: 2.043.99m2. ana taşınmaz nitelik: zeytinlik olan taşınmaz

İmar Durumu :

Satış konusu taşınmaz ada: 140. parsel:301de kayıtlı taşınmaz Zeytinhağı beldesi yerleşik imarsız alan planı dışında

olup. tarımsal alanında kalmaktadır. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli değildir.

Hali ha/ır durumu :

Satışa konu olan ada: 140, parsel:301dc kayıtlı taşınmaz 2043.99 m2 miktarlı alan üzerinde ortalama 80-100

yaşlarında idikili takriben 58 adet bakımlı zeytin ağacı tespit edilmiştir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli

değildir.Zirai yönden kıraç 2. sınıf bir kapama zeylin bahçesi niteliğindedir.

Taşınmazın tamamının Muhammen bedeli 14.000,00 TL olup bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

İİK 127 .Mad.Göre Satış İlanın Tebliği : Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle

tebligat y apılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Satış Gün ve Saatleri_: Birinci satış günü 25.09.2012 tarihinde , saat 10:40-10:50 arasında Mudanya

Adliyesi Otoparkı Çay ocağı önü Mudanya

İkinci satış günü: 05-10-2012 tarihinde aynı yer ve saatte,

Salıs şartları:

1 Birinci artırmada tahmin edilen değerin % 60ını ve rflçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini

geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla ikinci anırmaya

çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanh alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şanıyla en çok artırana ihale olunur.

Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin °-b40 m bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla

bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın

kesin ve süresiz banka teminat mektubunu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek

ü/ere süre verilebilir.

İhale damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile mevzuatın öngördüğü oranda K.D.V, ihale alıcısına aittir. Tellaliye harcı ve

Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit

olmadıkça pay laşmadan hariç bırakılacaktır.

4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale

feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %I0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan

kendilerinden tahsil edilecektir.

5 Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği lakdirde isteyen alıcıya bir

örneği gönderilebilir.

6 Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaiını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

2011/1541 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur. 2