DİYARBAKIR-GM.SATIŞ BİSMİL KÖSELİ KÖYÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

BİSMİL

İCRA DAİRİ Sİ

201.VI66 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli o/ellikleri :

1 NOl.l TAŞINMAZIN    

Özellikleri    : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Köseli Köyü Kıraç Altı Mevkii 92 parsel, susuz tarla nitelikli 2 >. hissesi borçluya ait 4777.78 nr taşınmaz. Taşınmazın tarla tarımında kullanıldığı, parsellerin ıopoğralik durumları bulundurulduğunda %l hafif meyilli toprak yapısı kinlli tınlı olduğu, sulu tarıma elverişli, tarımsal mekani/asyon için uygun, Bismil İlçe Merkezine yakın.

Vdı esi    : Bismil İlçesi Köseli Koyu

^ üzölçüntü    : 21 500,00 nr

Arsa Payı    : 29

İmar Durumu    : İmar Planı Dahilinde Değildir.

Kıy ineli    : 24 844.00 TL

KDV Oranı    : %I8

Kaydındakl Şerhler    : Dosyasındak Gibi

1. Satış (Jıııııı    : 19/07/2013 günü 14:00-14:10 arası

2. Satış Gunu    : 13/08/2013 günü 14:00-14:10 arası

Satış Yeri    : BİSMİL HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ

Satış şartları :

I – İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün

sonuna kad.ır elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %5U sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

oltamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklit

verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat

mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,

I 2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (IS) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça

pas laşmadan hariç bırakılacaktır

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İllas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale

feshedilir llıalcvc katılıp daha sonra ihale bedelini yalırnıaıııak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif

etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya

bir ornegi gönderilebilir.

(