BALIKESİR-GM.SATIŞ PALATAYOLU MEV.154ADA,125PAR. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ERDEK

İCRA DAİRESİ

2012/402 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:_

Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Atatürk Mah. Palatayolu Mevkii, 154 Ada 125 parselde

kayıtlı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız bölüm hali hazirda depo olarak kullanılmaktadır.Girişi demir kapı

olan deponun sıvası ve boyası yapılmış, pencere doğramaları da takılmış durumdadır. Yaklaşık 95m2

olan 1 nolu deponun içinde bölme duvarı yoktur. Tek bir hacim olarak yapılmıştır. Yer döşemesi

yoktur.Şap betonu atılıp bırakılmış vaziyettedir.

Adresi : Zübeyde Hanım Cad. Yükseler Apt. No: 104

imar Durumu : 1/1000 ölçekli onaylı 20MIV imar planı içerisinde; Meskun Alan(Ticaret), Bitişik

Nizam, 6 Kat inşaat müsaadeli alana isabet etmektedir. Taşınmaz üzerinde, 6 kat (Bodrum kat+zemin

kat+5 kat +çatı arası katı) için 04/01/1993 tarih ve 9/7 sayı ile inşaat ruhsatı alınan yapı mevcut olup,

Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm (Depo) için yapı kullanma izin belgesi verilmemiştir.

Kıymeti : 25.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydmdaki Gibi

1. Satış Günü : 12/02/2014 günü 11:00 – 11:10 arası

2. Satış Günü : 10/03/2014 günü 11:00 – 11:10 arası

Satış Yeri : ADLİYE HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde

elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok

artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.

Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;

aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/402 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

ilgililere çıkartılacak satış ilanı tebligatının iade olması halinde gazete/İlnı ile yapılmış sayılacağı ilan

olunur.09/12/2013 / V-j

Gülşen O^&EK