İSTANBUL-GM.SATIŞ 2012/49 SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İstanbul İcra Satış Birimi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2012/49

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve evsafı:

TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi,614 ada,

132 parsel, 138,00 m2 yüzölçümlü, 100/1950 Arsa Paylı, Ana taşınmaz niteliği Bahçeli Kargir

Apartman olan ,A nolu Bağımsız Bölümde bulunan Depo niteliğindeki taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye

Mahallesi, Ortaköy Dereboyu Caddesi, Çevirmeci Sokak, No:102de A Nolu Bağımsız Bölümdür.

Ulaşım açısından kolay bir noktadadır. Satışa konu taşınmaz yaklaşık 52 yıllık, bitişik nizam, Yapı

Sınıfı ve grubu 3A,Deprem Bölgesi ve derecesi 2 olan betonarme karkastır. Lozan Sokak (alt kot)

ve Çevirmeci Sokaka (üst kot) cephelidir. Binaya giriş, Çevirmeci Sokak üzerinden yapılmaktadır.

Bina, projesine göre ve yerinde 2 bodrum kat, zemin kat, 3 adet normal kat ve çatı katı olmak üzere

toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binada, 1 adet depo, 5 adet daire olmak üzere toplam 6 adet bağımsız

bölüm mevcuttur. Binanın dış cephesi boyadır. Satışa konu taşınmaz, binanın projeye göre 2.

bodrum katında yer alan, A bağımsız bölüm nolu depodur. Taşınmaza giriş, binadan bağımsızdır ve

Lozan Sokak üzerindendir. Dış kapısı çelik, pencereleri pvcdir. Taşınmazın projesindeki net alanı

21 m2; brüt alanı 32 m2dir. Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğü ve Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü

arşiv dosyasında, taşınmazın, pul üzeri imzalı projesi; ayrıca belediye dosyasında, 28.11.1960 tarihli

projesi ve 24.09.1986 tarih 86/1668 nolu tadilat projesi mevcuttur. Tapu projesinde, bağımsız

bölüm numarası mürekkepli kalemle 1/1 yazısının üzerine çarpı atılarak A şeklinde yazılmıştır. 2.

Bodrum kat kısmidir ve bu katta, satışa konu taşınmazdan başka bağımsız bölüm bulunmamaktadır

Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü arşiv dosyasında, taşınmazın binasına ait 07.11.1961 tarih

6866 sayılı, 1 kısmi bodrum+1 bodrum+3 kat+çatı katlı bina için verilmiş yapı kullanma izin

belgesi; mevcut binaya bir kat ilavesi, toplam 148 m2, 2+4 kat için verilmiş, 29.04.1987 tarih 1/30

nolu yapı ruhsatı ve bu ruhsata istinaden verilmiş 2 bodrum+zemin+2 normal katlı yapının çekme

katının tam kata iblağı ve çatı katı ilavesi için verilmiş 22.04.1988 tarih 988/2842 sayılı yapı

kullanma izin belgesi mevcuttur. Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğünde taşınmaz, 09.08.2007

tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Uygulama İmar Planında, H: 12,5 metre, bitişik

nizam, konut alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 80.000,00-TL (Seksen bin Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:

1. açık arttırma: 23.01.2013 Çarşamba günü saat: 11:20 – 11:30 arası SGK İstanbul İcra Satış

Birimi ihale salonu Eğitim Mah Dr Erkin Cad No:5/2-3 Göztepe/İstanbul adresinde

2. açık arttırma: 30.01.2013 Çarşamba günü saat: 11:20 – 11:30 arası SGK İstanbul İcra Satış

Birimi ihale salonu Eğitim Mah Dr Erkin Cad No:5/2-3 Göztepe/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki

,artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır.Şayet amme

alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise,artırma bedelinimbu

suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması

şarttıyla ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere

30.01.2013 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç

bedelin % 40ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış

masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli

çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır.

(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %40ın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya

katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75den açılacaktır.)

»7 5 5 47Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 u nispetinde teminat alınır. Teminat

olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para,

Bankalar ve özel fınans kurumlan tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden

satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat Bu esham ve tahvilat,

teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyle değerlendirilir., )

kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil

verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve

masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

Gayrimenkulun tahliyesi alıcı tarafından genel hükümlere göre yapılacaktır.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm

alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden

mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce

tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir.

Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel

kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.

Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar

esas alınır.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2012/49 takip nolu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış

Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Nakdi teminat getirecek katılımcılar, teminatlarını

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-

Saymanlık İstanbul 3 nolu Muhasebe Birimi seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi

numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul

Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı

sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya

adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur. – _

ORDU-GM.SATIŞ ÜNYE 190 ADA 106 PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ÜNYE/ORDU

İCRA DAİRESİ

2012/474 TLMT.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Özellikleri :a) Ordu ili Ünye ilçesi Hamidiye Man.190 Ada 106 Parselin Yüzölçümü 669,12 m2dir.Taşınmaz üzerinde üçüncü sınıf A grubu yapı mevcuttur.Borpluya ait C Blokta bulunan bodrum kat 20/590 arsa paylı 12 nolu bağımsız bölüm 1 mutfak,3 Oda,hol,banyo-wc şeklinde planlanmış,karkası yapılmış,tuğlası örülmüş,dış ve ip sıvası yapılmış Brüt alanı 90,00 m2 NATAMAM meskendir(%65 seviyesinde)Söz konusu taşınmaz belediye Sınırları ve imar planı ipinde imara uygundur.Sit alanı ipindedir.Belediye hizmetlerinden Faydalanmakta. alt ve üstyapısı ikmal edilmiştir.Cumhuriyet Meydanına çok yakın,merkezi Yerdedir.Ulaşımı kolaydır.Üp cephesi imar yoludur.Bina kapı nosu:36dır.Borplu Ali Osman ORAY Hissesi TAMDIR.

b) Ordu ili Ünye ilçesi Hamidiye Mah.190 Ada 106 Parselin Yüzölçümü 669,12 m2dir.Taşınmaz üzerinde üçüncü sınıf A grubu yapı mevcuttur.Borpluya ait C Blokta bulunan zemin kat 25/590 arsa paylı 15 nolu bağımsız bölüm 1 mutfak,3 Oda,hol,banyo-wc şeklinde planlanmış,karkası yapılmış. tuğlası örülmüş,dış ve ip sıvası yapılmış Brüt alanı100,00 m2 NATAMAM meskendir (%65 seviyesinde)Söz konusu taşınmaz belediye Sınırları ve imar planı ipinde imara uygundur.Sit alanı ipindedir.Belediye hizmetlerinden Faydalanmakta alt ve üst yapısı ikmal edilmiştir.Cumhuriyet Meydanına çok yakın,merkezi Yerdedir.Ulaşımı kolaydır.Üp cephesi imar yoludur.Bina kapı nosu:36dır.Borplu Ali Osman ORAY Hissesi TAMDIR.

c) Ordu ili Ünye ilçesi Hamidiye Mah.190 Ada 106 Parselin Yüzölçümü 669,12 m2dir.Taşınmaz üzerinde üçüncü sınıf A grubu yapı mevcuttur.Borpluya ait C Blokta bulunan normal 1. kat 30/590 arsa paylı 20 nolu bağımsız bölüm 1 mutfak,3 Oda,hol,banyo-wc şeklinde planlanmış.karkas yapılmış. tuğlası örülmüş,dış ve ip sıvası yapılmış Brüt alanı 110,00 m2 NATAMAM meskendir (%65 seviyesinde)Söz konusu taşınmaz belediye Sınırları ve imar planı ipinde imara uygundur.Sit alanı ipindedir.Belediye hizmetlerinden Faydalanmakta alt ve üst yapısı ikmal edilmiştir.Cumhuriyet Meydanına çok yakın,merkezi Yerdedir.Ulaşımı kolaydır.Üp cephesi imar yoludur.Bina kapı nosu:36dır.Borplu Ali Osman ORAY Hissesi TAMDIR.

d) Ordu ili Ünye ilçesi Hamidiye Mah.190 Ada 106 Parselin Yüzölçümü 669,12 m2dir.Taşınmaz üzerinde üçüncü sınıf A grubu yapı mevcuttur.Borpluya aitC Blokta bulunan 2.normal kat 30/590 arsa paylı 21 nolu bağımsız bölüm 1 mutfak,3 Oda,hol,banyo-wc şeklinde planlanmış. karkas yapılmış. tuğlası örülmüş. dış ve iç sıvası yapılmış Brüt alanı 110,00 m2 NATAMAM meskendir (%65 seviyesinde)Söz konusu taşınmaz belediye Sınırları ve imar planı ipinde imara uygundur.Sit alanı ipindedir.Belediye hizmetlerinden Faydalanmakta. alt ve üst yapısı ikmal edilmiştir.Cumhuriyet Meydanına çok yakın,merkezi Yerdedir.Ulaşımı kolaydır.Üp cephesi imar yoludur.Bina kapı nosu:36dır.Borplu Ali Osman ORAY Hissesi TAMDIR.

Takdir Olunan Kıymeti :a) 50.000,93 TL

b) 58.641,78 TL

c) 67.282,63 TL

d) 67.282,63 TL

KDV Oranı :%1

1. Satış Günü : 11/02/2013 Pazartesi günü a)10:00 -10:10 saatleri arasında

b)10:20 – 10:30 saatleri arasında

c) 10:40 – 10:50 saatleri arasında

d) 11:00 -11:10 saatleri arasında

2. Satış Günü : 21/02/2013 Perşembe a)10:00 – 10:10 saatleri arasında

b) 10:20 -10:30 saatleri arasında

c) 10:40 -10:50 saatleri arasında

d) 11:00 -11:10 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

A- İİK Md 127e göre satış ilanının tebliğhAdresleri tapuda kayıtlı olmayanlar ile (mübreztapu kaydında belirtilen alakadarlara. takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde)iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

B- İİK Md 151-142e göre sıraya şikayet ve itiraz:Uygulama aykırılığı nedeniyle,alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK Md 138 cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek İİK Md 142e göre şikayet ve itirazları olanın. bu hakkını 7 gün ipinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK 80,100,142,141; MK 789,777 mad. Göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ÜNYE ADALET SARAYI BODRUM KATI PTT ŞUBESİ ÖNÜda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2-  Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga resmi bedeli ,KDV , Tapu harcının yarısı ile tahliye teslim masrafları alıcıya ait olup,birikmiş vergiler ve belediye tellaliye bedeli ihale bedelinden ödenecektir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/474 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SAMSUN-GM.SATIŞ KILIÇDEDE MH.11245 ADA 1 PRS. 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

     T.C. No:27

   1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2008/11113 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 -Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

TAPU KAYDI:  Samsun ili, ilkadım ilçesi, Kılıçdede Mah.l 1245 ada,l parsel 616,00 m2 arsa vasıflı taşınmazdaki borçlu adına kayıtlı 11/480 hisse. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:  Taşınmaz fiiliyatta Samsun ili ilkadım ilçesi Adalet Mah.Melodi Sok. 1.kapı nolu olup, toplam 358 m2 kullanım alanlı bodrum, zemin, tekkatlı yığma yapı tarzında yapılaşma bulunmaktadır. İlkadım Atakum belediyesi ruhsat servisinde onaylı projesi ili dosya incelemesi sonucu taşınmaz ana bina 3290 sayılı imar affı hükümlerine göre yapı kullanma izin belgesi alındığı, Taşınmaz meskenin yerinde yapılan inceleme ile ilkadım belediye proje arşiv servisinde bulunan onayıl proje inceleme sonucu bahse konu binanın zemin katı işyeri-dükkan özelliğinde 1 .kat çift daire olarak kullanılacağı

müştemilat olarak 4 yatak odası ,salon,oturma odası,mutfak,hol.banyo,tuvalet ve balkon olarak yapıldığı ,ana bina giriş kapısı demir doğrama ana giriş merdivenleri beton kaplama yapılmamış,taban döşemeleri şap , duvarlar alçı sıva yapılmakta olduğu tespit edilmiştir.Pencere doğramaları ahşap doğrama, doğalgaz iç ve dış tesisatı yapıImamıştır.Mevkii olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Belediyesinin Her türlü hizmetlerinden istifade eden bölgededir. Elektiriği ve suyu mevcut olup mevkii itibariyle ulaşım kolaylığı vardır. Konum itibari ile Adalet lojmanlarına ve okullara yakındır. Mevkii itibari ile konut ve yerleşim bölgesidir. İMAR DURUM:  Samsun ili,ilkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.05.2012 tarih 1376 sayılı

yazılarına göre;Samsun ili İlkadım İlçesi Kılıçdede Mah,tapunun; 11245 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam 8 (sekiz) kat konut kullanım alanına isabet etmektedir.

Muhammen Bedeli      :    48.334,26 TL

Satış Saati_ :    10:00 -  10:10 Arası

Satış Şartları_ :

1- Birinci açık artırma 08.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında SAMSUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KORİDOR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 18.02.2013 günü SAMSUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KORİDOR adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma

giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile %18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİKm.126)

TRABZON-GM.SATIŞ SANAYİ MAH.778 ADA 43 PARSEL TRABZON 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TRABZON

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2012/10 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Trabzon 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/592 Esas -2011/990 Karar sayılı ve 05/10/2011 Tarihli

ilamı gereğince ortaklığın giderilmesi yolu ile satışı mı karar verilen

Taşınmazın;

Tapu Kaydı : Trabzon ili Merkez ilçesi, Sanayi Mahallesi 778 ada,43 parsel cilt no:4, sayfa no:382

de kayıtlı 148,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli tapınmaz.

Özellikleri :Taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle şehir merkezine otobüs ve dolmuş ile

bağlantısı vardır.Her türlü belediye ve sosyal hizmetten istifade edecek bir mevkidedir.Taşınmaz düz bir

arazi yapısına sahiptir.Jeolojik olarak sağlam zemin yapısına sahiptir.Taşınmaz şehrin sanayi merkezinde

bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde betonarme karkas tarzında inşa edilmiş zemin kat ve üzeri birinci kattan

ibaret toplam iki katlı bina bulunmaktadır.Binanın zemin katı dükkan ve depo olarak

kullanılmaktadır.Binanın birinci katı depo olarak kullanılmakta olup bakımsız durumdadır,

imar Durumu :Taşınmaz ticaret sahasında olup bitişik nizam 5 katlı yapılaşmaya uygundur.

l.SatışGünü :08/02/2013

2.SatışGünü : 18/02/2013

Satış Saati : 14:00- 14:05 – Arası

Satış Yeri :Ortahisar Mahallesi Adliye Ek Binası Önü Merkez/Trabzon

Muhammen Bedel : 315.000,00 TL

Satış Şartları ; 1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60ını ve rüçhanlı alacaklılar

varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele

alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı

yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları

toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin

yüzde 40 ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir .

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20si nispetinde Tür!

Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satı

MERSİN-GM.SATIŞ AV.ALİ ER ADN. 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                      T. C.                                                                                        Örnek No: 64

        MERKEZ / MERSİN

         1. İCRA DAİRESİ

         2012/5993 ESAS

                                                       TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

                    Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri                      :  Mersin İli, Mezitli İlçesi, 30.L.III. A pafta, 305 ada, 2 parsel

üzerinde kurulu, 36/2400 arsa paylı, A Blok, 2. kat, 3 nolu MESKEN olarak kayıtlıdır. Borçlunun hissesi

tamdır. Taşınmaz    Viranşehir Mahallesi, 34325 sokak, Şahin Rasidance, No: 14 A blok, kat: 2/3 Mezitli

/Mersin adresindedir. Mezitli Belediye Başkanlığının 20/07/2012 tarih ve 2403/5072 sayılı yazıları ve ekinde

sunulan imar paftasına göre, Mezitli Köyü, 30.L.III.A pafta, 305 ada, 2 parsel, Belediyenin 1/1000 ölçekli

İmar planı d konut alanında olup/inşaat yoğunluğu emsal E=1,50 dir. Taşınmaz üzerinde zemin +

14 katlı bina mevcuttur. Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi, 34325 sokak ve 34316 sokak ve Cengiz

Topel Caddesinin çevirdiği ada içerisinde, Şahin Recidance, No: 14, A blok, kat: 2/3 adresindedir. Mevcut

bina lüks yapılmış olup, her katta 2 daireli ve 2 asansörlüdür. Kapalı otoparkı, giriş güvenliği ve havuzu

mevcuttur. Cengiz Topel Caddesine cepheli konumundadır.   Mezitli Belediyesi alt yapı hizmetlerinden

yararlanmaktadır.    Mevcut daire: 4 Oda, 1 salon, 3 balkon, mutfak, wc, 2 banyo ve diğer kısımlardan

oluşmaktadır. Kuzey, güney ve doğu cepheli olan dairenin alanı 270,00 m2 dir. Dairenin zemin döşemesi

seramik kaplı, salon ve odalarda parke kaplı, wc ve banyoların zemin döşemeleri ve duvarları tavana kadar

seramik   kaplıdır. Mutfak dolabı ve tezgahı mevcuttur. Giriş kapısı pelik, ip kaplar amerikan panel kapı,

Pencereler sert PVC esaslıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan daire, 1. sınıf işçilik ve malzeme ihtiva

etmektedir. Taşınmazın değeri bilirkişi tarafından 250.000,00TL tespit edilmiş olup, bu miktar üzerinden

satışa çıkartılacaktır.

1. Satış Günü : 08/02/2013 Cuma     14:00-14:10 saatleri arasında

2. Satış Günü : 18/02/2013 Pazartesi 14:00 -14:10 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borp nedeni ile apık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte MERSİN 1.İCRA DAİRESİda açık artırma sureti ile

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve

satış masraflarını geçmek sarfe ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar

elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen

müddet sonunda en çok-arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü

geçmemek üzere mehil verilebilir. ihale^Julu, 1/2 t harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla çİiger ilgililerin (*)  bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve

masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi

takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile. ihalenin feshine sebep olan tüm

alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın

Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede açık olup masrafı verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklar/, başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2012/5993 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.126) 10/12/2012

O İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Yönetmelik Örnek No :27

İZMİR-GM.SATIŞ ALİAĞA KÖYÜ 529 ADA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

ALİAĞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO :2012/120 Tal.

Gavrimenkulün tapu kavdı, cinsi, evsafı ve kıymeti :_

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI :

1- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 5/600 paylı 51 nolu

bağımsız bölüm, (depo)

2- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 3/600 paylı 52 nolu

bağımsız bölüm, (depo).

3- İzmir İli, Aliağa ilçesi , Aliağa köyü. 529 ada, 9 parselde kayıtlı 571 m2. Arsanın 3/600 paylı 53 nolu

bağımsız bölüm, (depo)

İMAR DURUMU: Aliağa Belediye Başkanlığının 10/06/2011 tarih ve 3894 sayılı yazılarında, 19 K .

1 c pafta, 529 ada, 9 numaralı parsel 1/100 ölçekli uygulama imar planında ikili nizam 6 kat ticari alan

olarak planlanmıştır.

TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazlar Kültür mah. İstiklal Caddesi No: 20

Aliağa Adresindedir. Taşınmazlar Aliağa 19K. 4B, Ada: 529, parsel :9 numarasında kayıtlı 571 M2 alanlı

arsa üzerindedir.Taşınmaz Ara bir imar parseldir. İlçe yerleşik alan içerisindedir. Aliağa Belediyesi İmar

planan içerisinde. olup inşaat ve yapı kullanım ruhsatlan mevcuttur. Gayrimenkul içerisinde 5 katlı

Betonarme bina mevcuttur. Binanın Bodrum, zemin ve 1. katları tamamı mesken olarak

kullanılmaktadır. Taşınmazlar bodrum kat 51 ,52 ve 53 nolu depo olarak kullanılan taşınmazlardır. İstiklal

caddesinden binaya yol seviyesinden merdivenlerle inildiğinde pasaj içerisinde birbirine bitişik vaziyette

sadece pasaja cepheli ve demir doğramalı kapı pencereleri bulunmaktadır.Yerleri karo taşla kaplıdır ,

duvarları plastik boyalıdır. Güney Kuzey cepherden komşu binalara bitişik pasaj içerisinde İstiklal

caddesine cepheli ilçenin en işlek ticaret caddesindedir. Binanın dış cephesi bakımsız ve kötü görünümde

bir binadır. Binanın konumu itibariyle ilçe merkezine ve alışveriş merkezine çok yakındır. Bodrum kat 5J

Nolu depo 16 m2 alanlı , bodrum kat 52 nolu depo 15 m2 alanlı ve bodrum kat 53 nolu depo ise yine 15

m2 alanlıdır.

TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELİ :

İzmir tli, Aliağa Samurlu Köyü – Kabaktepe mevkii;

1- 529ADA, 9 parselde kayıtlı, 51 Nolu depo : 45.000-TL

2- 529ADA, 9 parselde kayıtlı. 52 Nolu depo : 45.000-TL

3- 529ADA. 9 parselde kayıtlı, 53 Nolu depo : 45.000-TL

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Taşınmazın birinci satışı 05/02/2013 SALI günü olup;

1- 529ADA, 9 parselde kayıtlı, 51 Nolu depo : 13:30-13:40

2- 529ADA. 9 parselde kayıtlı. 52 Nolu depo : 14:00 – 14; 10

3- 529ADA. 9 parselde kayıtlı, 53 Nolu depo : 14:30 – 14:40

Aliağa Adliyesi – Aliağa icra müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin

edilen kıymetin %60ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını

geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü

baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 15/02/2013 CUMA günü Aliağa icra

Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40nı satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana

ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde llK.md.130 gereğince 10

günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi,%18 K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları

gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile

tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş

olsa bile, satış bedelini derhal veya llK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin(*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır.

Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse llK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir.

İki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan

kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için IİK m 127 gereğince tebliğ yerine

kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını ile taşınmaz üzerindeki şerhleri kabul etmiş

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/120 TAL sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur. 07/12/2012

/

ilK.md.126(*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No:2

İZMİR-GM.SATIŞ 53 PARSEL 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T-c- Örnek No: 64

MERKEZ/ İZMİR

22. İCRA DAİRESİ

2012/8488 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri : Gökdere Caddesinden 10 numara alan (eski no 16) 2 katlı

tekstil atölyesi ve müştemilatlarından ibarettir.Bornova Belediyesi imar arşivinde yapılan

incelemede binanın inşaat ruhsatı ve tasdikli projesinin mevcut olmayıp ruhsatsız ve kaçak

yapıldığı tespit edilmiştir.Parsel üzerindeki 2 katlı ana bina dıştan dışa 82*33 mt ebatlarında olmak

üzere 2.706 m2 taban alanlı ve 2 katın tamamında toplam 5.412,00 m2 dir.Taşınmaz 16 yaşında,

16-20 yaş arası b.a. yapılar için %20 yıpranma paylıdır.(Taşınmazın ruhsatsız inşa edilmiş olması

nedeniyle arsa ve yapı değerleri ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle toplam değer tespOit etmek

yoluna gidilmiş, yapı değeri %25 oranında minha edilmiştir.

Fiili Durumu : Parsel üzerinde taşınmazın 2 katlı ana bina ile bekçi

kulübesi üzeri saç kaplı otopark,kafeterya binası yemekhane binası,kümesler.açık süs

havuzu.saha betonu.çevre duvarı,bahçe düzenlemesi ve saha girişinde raylı sürme kapıdan ibaret

olduğu söz konusu taşınmazların Med Group,Konsey Tekstil ve Gürlev Giyim firmaları tarafından

kiralanmış ve kullanılır halde olduğu görülmüştür.

İmar Durumu : İzmir İli Bornova İlçesi Gökdere Köyü 53 parsel 1/1000

ölçekli uygulama imar planı sınırı dışında 1/25000 ölçekli nazım plan sınırları içinde kalmakta olup

İzmir Büyükşehir Belediye eBaşkanlığınca 28/06/2010 tarihinde onanan 1/25000 ölçekli İzmir

Kentsel. Bölge Nazım İmar Planı Revizyonuna göre Ağaçlandırılacak Alan kullanımına isabet

etmektedir.Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire eBaşkanlığı

Nazım Plan Şube Müdürlüğünün 27/07/2012 tarih M.35.1.İBB.0.13.04.310-01-02-7611/50710

sayılı yazısı ile 28/06/2010 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığğınca onaylanan

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunun İzmir 1.İdare Mahkemesinin

05/04/2012 tarih ve 2012/743 sayılı kararı ile iptal edildiği tarafımıza iletilmiştir.Dolayısıyla yeni bir

plan hazırlanıp kesinleşinceye kadar bahsi geçen 1/25000 ölçekli planın geçerliliği

bulunmamaktadır..

Taşınmazın Adresi

Taşınmazın Yüzölçümü

Taşınmazın Arsa Payı

Taşınmazın Özellikleri

Gökdere Caddesi No.10 Gökdere- Bornova / İZMİR

6.100,00 m2

6.100,00 m2

-Ada No, 53 Parsel No, ARAPLAR KÖPRÜSÜ MEVKİİ

Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Mal, . BORNOVA / İZMİR

Adresli, Taşınmaz Mal

Takdir Olunan Kıymeti : 2.475.000,00

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü ! 21/01/2013 Pazartesi

14:30 -14:40 saatleri arasında

2. Satış Günü : 31/01/2013 Perşembe

14:30 – 14:40 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte İZMİR 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜda açık artırma sureti

ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en

çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya

çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü

saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu

kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin

alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve

paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya

bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı

istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve

masrafları, KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz

ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri

lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile inalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan

ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca

hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8488 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları

ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27

İSTANBUL-GM.SATIŞ GAZİANTEP 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MERKEZ / GAZİANTEP

6. İCRA DAİRESİ

2011/208 TLMT.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

TAPU KAYDI: Şahinbey Tapu Müdürlüğüne bağlı Bey Mahallesi Ada 1069, Parsel 107 de kayıtlı 153,70 m2 lik arsada dosya borçlusuna ait bodrum zemin ve asma kat 408/960 arsa paylı 1 nolu bb nolu dükkanın tamamıdır.

İMAR DURUMU: Taşınmaz belediye ve imar sınırları dahilinde olup imar planında bitişik yapı adasına gelmektedir.

GENEL DUKUMU: Parselin üzerinde yapı,bodrum zemin ve 2 de normal kattan oluşmaktadır.Zemin kattaki dükkanların içerisinde asma katları da vardır. betorname karkas olarak yapılmış olan binanın bodrum zemin ve asma katlan iş yeri dükkan normal katları ise büro olarak kullanılmaktadır.1 Nolu Bağımsız bölüm nolu dükkana sokaktan girişte zemin katta salon, sağda bay ve bayan wc ler karşıda amerikan bar vardır. içten merdivenle ulaşılan bodrum ve zemin katlarda da salonlar vardır,bodrum zemin ve asma kattan oluşan dükkanın halen cafe olarak kullanılmaktadır. salonlarda oturma yerleri,masalar konulmuş olup bodrum katın zemini ise seramikle kaplıdır.Dükkanın toplam inşaat alanı 260.00 m2olup kaloriferiszdir.Adres olarak ise Eyüpoğlu Mahallesi Mehmet Tevfik uygun sokak no:13-Şahinbey/GAZİANTEPdir

MUHAMMEN BEDELİ : 224.635,00-TL-

SATIŞ YER GÜN SAATİ:1.Satış 28.01.2013-Saat:10:00-10:10-2.Satış:07.02.2013-Saat:10:00-10:10

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep ili Yeni adliye Sarayı Mezat Salonuda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2-  Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi  almak isteyenlerin  2011/208-Tal.   sayılı  dosya  numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2012

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur

ESKİŞEHİR-GM.SATIŞ AV.SERTAÇ AĞAOĞLU 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

Eskişehir 1. İcra Müdürlüğü

Dosva No: 2008/10843

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan

Tapu Kaydı : Eskişehir tli, Tepebaşı İlçesi, Aşağısöğütönü Mahallesi , Köyönü-Beyyeri Mevkii , 120 ada ,1 parsele bulunan D Blok 7. Kat 23 numaralı 94/ 9560 arsa paylı mesken şeklindeki taşınmaz satılacaktır. Takip borçlusu Kıymet Çalıkuşu taşınmaza tam hisseli maliktir.

Özellikleri -: Taşınmaz Eskişehir Batıkent Mahallesi Dutlu Sokak Köşem Apartmanı No: 27/23 de kain olup , tapuda Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Aşağısöğütönü Mahallesi Köyönü – Beyyeri Mevkii , 120 ada , 1 parselde kayıtlı , ana taşınmaz niteligi arsa , kat irtifakında D Blok , 7. Kat 23 ( yirmi üç) nolu bağımsız bölüm 94/9560 arsa paylı mesken olarak belirtilmektedir. Borçlu taşınmazda tam hisseye sahiptir. Taşınmaz borçlu tarafından halen mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken yedinci katta yer almakta giriş, salon ,mutfak,üç oda ,banyo +wc mahallidir. Mesken 110 m2 alanlı .merkezi sistem ısıtmalı .asansörlüdür. Giriş , mutfak ve ıslakhacim taban kaplaması seramik , salon taban kaplaması ahşap parke, odaların taban kaplaması marleydir. Mutfak penceresi ısıcamlı PVC diğer kapı ve pencere doğraması ahşaptır. Duvarlar alçı sıva saten badanalıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları mevcuttur. Meskenin elektriği ve suyu vardır. Taşınmaz şehir merkezine uzak mesafededir. İskan açısından gelişmekte olan bölgede yer almaktadır. Parsel imar planında ayrık nizam 4 kat mesken sahasına isabet etmektedir. 0,30/1,20 formül uygulaması vardır. Taşınmazın vasfı, yapı sınıfı

yıpranması, arsa payı, halihazır konumu, çevre ile olan bağlantısı ve piyasa alım satım rayiçleri dikkate alındığında kıymeti 95.000,00 TLdir.

İmar Durumu    : Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/07/2008 gün ve 20437 sayılı yazısına göre ,söz konusu 120 ada, 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 4 kat mesken alanına isabet etmekte olup 0,30/ 1,20 formül uygulaması vardır.

Adresi _: Batıkent Mahallesi Dutlu Sokak Köşem Apartmanı No: 27/ 23 Tepebaşı Eskişehir

Değeri _: 95.000,00 TL

Satış Saati        : 14:20-14:30

Satış Şartları:

1. Satış 28/01/2013 Pazartesi günü yukarda yazılı saatler arasında Eskişehir Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İhale Masası Eskişehir adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma tahmin edilen kıymetinin % 60ını ve Rüchanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış, paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 07/02/2013 Perşembe günü günü yukarıda yazılı saatler arasında Eskişehir Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İhale Masası Eskişehir adresinde açık artırma suretiyle ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma

masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

3. Gayrimenkulun satışından kaynaklanan Damga resmi, Tapu alım harçlarının tamamı, Tahliye ve Teslim masrafının tamamı alıcıya ait olup İhale alıcısı tarafından ödenecektir. Gayrimenkulun Aynından doğan vergi borcu, Tapu satım harcı ve Tellaliye resmi satış bedelinden ödenecektir.Ayrıca alacaklı varlık yönetim şirketi olduğundan KDV Kanunun 17/4-L maddesine göre ihale alıcıları KDVden istisnadır.

4. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ve onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca satış ilanı tebliğ edilmeyen alakadarlara (*)tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.12/12/2012

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(*) Tepliğ yapılmayan ilgililere İ.İ.K.nun 126. ve 127. mad. Göre ilanen tebliğ olunur.

KOCAELİ-GM.SATIŞ GÖLCÜK 152 PARSEL SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

GÖLCÜK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı ; 2012/20 Satış. Örnek No: 25

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Kocaeli İli,Gölcük İlçesi.Lütfiye köyü.5.930.00 M2.lık,Tapunun; 152 parselinde kayıtlı bulunan,TARLA cinsin-

deki TAŞINMAZ. Kiymeti.KDV.Hariç; üzerindeki meşeağaçları ile birlikte; 51.541.16 Tl.

Halihazır Durumu; Taşınmaz üzerinde, %30 yoğunlukta ortalamaorman envali, Yakacak odun olarak kulla-

Nılabilecek,20 cm. Çapında ve 3 metre boyunda meşe ağaçları mevcuttur. Alt kısımlarnı boş haldedir. Sınırları çit ile

çevrilidir. Üzerindeki orman envali temizlenmesi halinde %70 oranındaç da meyilli olan üst taraf ile tarıma elverişli hale

getirilmez, tam tersi toprağın erozyonla akışı (heyelanı) hızlandırır. Toprağı killi toprak profiline sahiptır.Düz olan alt kıs-

mı tarıma elverişlidir. Üzerinde yapılaşmanın olmadığı taşınmazsın tarımsal amaçlı kullanılabileceği.

5403 Sayılı kanunun 8.maddesi gereğıi ise.Marnıjak tarım arazisi niteliği taşımaktadır.Bu nutelik için 5403 sa-

yılı kanunda öngörülen bölünmez parsel büyüklüğünün altındadır.

İMAR DURUMU; Belediye imar sınırları dışında

1- Satış 04/02/2013 günü. Saat; 10.00-10.10 e kadar Gölcük İcra Müdürlüğü,No.207

Açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 14/02/2013 günü

aynı yer ve saattede ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edılmemışse Taşınmazın en çok

artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.

Şu kadar-ki, Artırma bedelinin malın tahmin edilen kiymetinin %40 mı bulnası ve satış istiyenin alacağığna rüç-

hanı olan alacaklarınz toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç-

mesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin.tahmin edilen kıymetinin % 20si nisbetin de pey akçası veya bu miktar kadar

milli bir bankanın Kesin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde satış bedelini

ödemek üzere,İhale gününden itibaren 10 günü, KDV.sini ihalenin kesinleşmesinden itibaren ON günü geçmemek

üzere mehil verilebilir,İhale Damga pulu,Tapu alım harcı.%18 KATMA DEĞER VERGİSİ, Tahliye ve teslim masrafları

Alıcı ya aittirjellaliye ücreti Malı satılana ait olup,peşin olarak alıcısı tarafından yatırılacak,Satış bedelinden öncelik-

llı olarak iade edilecektir.Birikmiş emlak vergisi de malı satılana ait olup,öncelikli olarak satış bedelinden ödenecektir,

satılana ait olup, öncelikli olarak satış bedelinden ödenecek.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkulun üzerinda ki haklarını hususiyle faiz ve mas-

rafa dair olan iddiaların ı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır.aksi taktirde

hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ve KDV. Sini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt

faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil

olunacaktır.bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

4/a-İhale bedeli ile KDV.nin yatırılmaması üzerine; İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale kararı kaldırılarak,

kendisinden evvel en yüksek pey ileri süren,sürdüğü pey İİK .nun 129/1.maddesine uygun bulması halinde,sürdüğü

pey üzerine kendisine muhtıra ile teklif edilecek.razı olunsa ona ihale edilecektir. Aksi Taktirde Taşınnmaz yeniden

haleye çıkartılacak, satış ilanı ilgililere tebliğ edilmeksizin yapılacak ilanla yetinilerek yeniden ihaleye çıkarılacaktır,

bu artırmada teklifin İİK.129/2.maddesine uyması şartiyle Taşınmaz en çok artırana ihale olunacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği taktirde

stiyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

5/a-İİK.nun 127.maddesi gereğince ; Adresleri Tapuca bildirilmeyen ilgililere ile tebligat çıkarılıp ta tebliğ

edilmeyenlere; iş bu açık artırma ilanı Tebliğ yerine kaim olmak üzere; İlanen TEBLİĞ OLUNUR.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başka bilgi

almak istiyenlerin 2012/ 20 Satış. Sayılı dosya numarasıyla İcra Müdürlüğüne Başvurmaları

LAN OLUNUR. 12/12/2PT?^

Satiî