HATAY-GM.SATIŞ ÇAPLAR MEVKİİ 20 PARSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TC.

REYHANLI

İCRA DAİRESİ

201 i/574 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşuıma/m cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli ö/ellikleri :

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Kumlu İlçe, 103 Ada No. 20 Parsel No, Çaplar mevkii Mahalle Mevkii,

Akkcrpiç Köyü, Hatay İli Kumlu İlçesi Akkerpiç köyü Çaplar mevkii 103 ada 20 parseJde kain 40.000.00 m2

yüzölçümlü tarlanın 1/8 hissesi borçlu adına kayıtlı olup, borçlu hissesine isabet eden miktar 5,000 m2dir. Borçlunun

1/8 hissesi müdürlüğümüz dosyasından satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz toprak yapısı itibarîyle Killi-Tmlı toprak

yapısında, düz, makineli lanma elverişli, kendi imkanlarıyla sulanabilen, İlçemiz ana ürünlerinden buğday, mısır ve

pamuk bitkisi yetiştirmeye elverişlidir. Arazi köye 3-4 km mesafede olup tarla yol bağlantısı vardır.

Yüzölçümü : 5.0CHL00 m2

Kıymeti : 22.500.00 TL

KDV Oranı ;%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydtndaki gibidir

1. Satış Günü : 19/12/2013 günü 10:45 -10:55 arası

2, Satış Günü : 13/01 /2Ö14 günü 10:45 -10:55 arası

Satış Yeri : REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU

Salıp şartlan :

1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci anırmanın yirmi gün öncesinden, anırma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin

edilen değerin %50 sini ve riiçhaıılı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale

olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,

ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın

tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerim geçmesi şartıyla en

çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar

banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre

verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın

aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerim*) bu gayrimenkul üzerindeki haklaruıı özellikle faiz e giderlere

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu

sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Saiış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi

gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kellileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan vc ayrıca

temerrüt faizinden müıeselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın

dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve nıünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi

almak isteyenlerin 2011 /5?4 Esas sayılt dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunarJ 1/10/2013